Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Απρίλιος 2009

Επειδή πολύς λόγος γίνεται τελευταία για τους νόμους περί ευθύνης υπουργών, διαβάστε τι ακριβώς αναγράφει το Σύνταγμα της Ελλάδας στο Άρθρο 86.

Και πιό κάτω διαβάστε τι γράφει για την Ισότητα των Ελλήνων στο Άρθρο 4.


‘Αρθρο 86 – (Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο)

1. Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει. Απαγορεύεται η θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών αδικημάτων.

2. Δίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση κατά των προσώπων και για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής κατά την παράγραφο

3. Αν στο πλαίσιο άλλης ανάκρισης, προανάκρισης, προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τα πρόσωπα και τα αδικήματα της προηγούμενης παραγράφου, αυτά διαβιβάζονται αμελλητί στη Βουλή από αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση. 3. Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Βουλή, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Το πόρισμα της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται στην Oλομέλεια της Βουλής η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Η Βουλή μπορεί να ασκήσει την κατά την παράγραφο 1 αρμοδιότητά της μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος. Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής η Βουλή μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλλει τη δίωξη, την προδικασία ή την κύρια διαδικασία.

4. Αρμόδιο για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είναι, ως ανώτατο δικαστήριο, Ειδικό Δικαστήριο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και επτά μέλη του Αρείου Πάγου. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου κληρώνονται, μετά την άσκηση δίωξης, από τον Πρόεδρο της Βουλής σε δημόσια συνεδρίαση της Βουλής, μεταξύ των μελών των δύο ανώτατων αυτών δικαστηρίων, που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθμό που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση δίωξης. Του Ειδικού Δικαστηρίου προεδρεύει ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και μεταξύ ομοιόβαθμων ο αρχαιότερος. Στο πλαίσιο του Ειδικού Δικαστηρίου της παραγράφου αυτής λειτουργεί Δικαστικό Συμβούλιο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από δύο μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και τρία μέλη του Αρείου Πάγου. Τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι και μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου. Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη του που ανήκει στον ’ρειο Πάγο ως ανακριτής. Η προδικασία λήγει με την έκδοση βουλεύματος. Καθήκοντα εισαγγελέα στο Ειδικό Δικαστήριο και στο Δικαστικό Συμβούλιο της παραγράφου αυτής ασκεί μέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που κληρώνεται μαζί με τον αναπληρωτή του. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου ενώ το δεύτερο εδάφιο και για τον εισαγγελέα. Σε περίπτωση παραπομπής προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου συμπαραπέμπονται και οι τυχόν συμμέτοχοι, όπως νόμος ορίζει.

5. Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η Βουλή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόμων του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία μπορούν να μετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της κατηγορίας.

‘Αρθρο 4 – (Ισότητα των Ελλήνων)

1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
3. Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος. Eπιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια μόνο σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη ιθαγένεια ή που ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ειδικότερα ο νόμος.
4. Mόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους.
5. Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
6. Kάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων.
7. Tίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες.

Τελικά «ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε»

Advertisements

Read Full Post »

…χρόνια πολλά

ΠΗΓΗ: http://georgopalis.wordpress.com/

Read Full Post »

milososkiΣε μία πρωτοφανή επίδειξη αδιαλλαξίας και επιθετικότητας, η κυβέρνηση της FYROM δια του κ. Μιλόσοσκι, εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία σε βάρος της χώρας μας. Κάλεσε τις ορδές των τουριστών συμπατριωτών του να επιλέξουν άλλο τουριστικό προορισμό εκτός της Ελλάδας. Η είδηση προκάλεσε αναστάτωση στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, (δεδομένων και των προβλημάτων από την παγκόσμια οικονομική κρίση). Ο πρωθυπουργός συγκάλεσε για αύριο έκτακτη σύγκληση του ΚΛΨΜ (κλάψε μας) προκειμένου να πάρουν αποφάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της κρίσης.

Ο εκπρόσωπος τύπου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση του κόμματός του στους χειρισμούς της κυβέρνησης, (δεν παρέλειψε βέβαια να ζητήσει την παραίτησή της μετά το πέρας της κρίσης).

Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να επιδοτήσει η χώρα μας τα επιπλέον έξοδα που θα κάνουν οι γείτονές μας αφού θα αναγκαστούν να επιλέξουν άλλο μακρινότερο ταξιδιωτικό προορισμό.

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΚΚΕ ανέφερε «έξω από την ΕΟΚ των μονοπωλίων».

Ο ΛΑΟΣ δια στόματος Αδώνιδος ζήτησε τη μεταφορά και παράταξη σε θέση επίθεσης στα σύνορα με την FYROM της 1ης Μηχανοκίνητης μεραρχίας Πεζικού, του 1ου, 2ου,….18ου συντάγματος βαρέων όπλων πεζικού, (ζήτησε και δύο Τορπιλακάτους και 4 Υποβρύχια, μαζί με τη Φρεγάτα «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος», αλλά πρόλαβε ο αρχηγός Γιώργος και του έκανε νόημα να σταματήσει).

Θα επανέλθωμε με τις νεότερες εξελίξεις.

Read Full Post »

kavo-sidero

Φρένο στα σχέδια τουριστικής ανάπτυξης σε περιοχή 26 χιλιάδων στρεμμάτων της Μονής Τοπλού βάζει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανώτατοι δικαστές σε χθεσινή διάσκεψή τους υιοθέτησαν την εισήγηση της συμβούλου Κατερίνας Χριστοφίδου και ακύρωσαν την κοινή υπουργική απόφαση του 2007, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την τουριστική ανάπτυξη της έκτασης του ιδρύματος «Παναγία Ακρωτηριανή», στο Λασίθι της Κρήτης, από την αγγλική εταιρεία Loward ltd.

Πρόκειται για την έκταση 26.000 στρεμμάτων γνωστής ως Κάβο Σίδερο που, σύμφωνα με τις καταγγελίες του προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Αλαβάνου, έχει μεταβιβαστεί από τη Μονή Τοπλού προς το κοινωφελές ίδρυμα που συνέστησε η ίδια η μονή και στη συνέχεια παραχωρήθηκε προς εκμετάλλευση για 80 χρόνια στην αγγλική εταιρεία. Οπως είναι γνωστό, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γ. Σανιδάς έχει διατάξει προκαταρκτική εξέταση για την τυχόν διάπραξη 4 κακουργημάτων, ενώ στην πολυσέλιδη παραγγελία του αποφαίνεται ότι η μονή ιδιοποιήθηκε παράνομα εκτάσεις του Δημοσίου.

Η Ολομέλεια διαπιστώνει ότι η υπουργική απόφαση έχει πολλές πλημμέλειες που την καθιστούν άκυρη, καθώς η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου δεν έγινε νόμιμα, διότι δεν προηγήθηκε πρόβλεψη οργανωμένης δραστηριότητας με βάση χωροταξικό σχεδιασμό. Ενώ, δηλαδή, η συγκεκριμένη περιοχή προορίζεται μόνο για ήπια τουριστική ανάπτυξη και μόνο στο αναγκαίο μέτρο, η επίμαχη απόφαση επιτρέπει εντατική τουριστική ανάπτυξη. Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει περίπου 300 κάτοικοι και ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη ζητώντας την ακύρωση της υπουργικής απόφασης.

ΠΗΓΗ: enet.gr

Read Full Post »

olgasxinas2Διαβάζω στο ixnos.blogspoτ (24 Μαρτίου 2009): Μείζον θέμα εσωκομματικής δημοκρατίας δημιουργήθηκε στη Νέα Δημοκρατία μετά τη συνεδρίαση του πειθαρχικού οργάνου του κυβερνώντος κόμματος, στο οποίο μεταφέρθηκε η «μάχη του Ρεθύμνου»., Η πολιτική αντιπαράθεση της βουλευτού της ΝΔ Ολγας Κεφαλογιάννη, κόρης του πρώην υπουργού κ. Ι. Κεφαλογιάννη, με τον πολιτευτή και βασικό της αντίπαλο κ. Κ. Σχοινά βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης και έφερε σε πολύ δύσκολη θέση τα μέλη του Πειθαρχικού….διαβάστε περισσότερα εδώ

Και σήμερα διαβάζω στην «Καθημερινή» :

«Διαγραφή ενός έτους σε πολιτευτή Ρεθύμνου

Την ποινή της διαγραφής από τα κομματικά όργανα της Νέας Δημοκρατίας για ένα χρόνο επέβαλε χθες η Κεντρική Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος στον πολιτευτή Ρεθύμνου κ. Κωστή Σχοινά. Η Επιτροπή είχε καλέσει στις 20 Μαρτίου σε απολογία το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας για σειρά δηλώσεων, στις οποίες είχε προβεί. Οι δηλώσεις αυτές, αλλά και η συμπεριφορά του, κρίθηκαν σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση της επιτροπής, ότι «αντιστρατεύονται τις πολιτικές θέσεις του κόμματος, κλονίζουν την ενότητα αυτού και ασκούν ανεπίτρεπτη δημόσια κριτική κατά της κυβέρνησης, παραβιάζοντας το πλαίσιο στοιχειώδους ευπρέπειας και καλοπιστίας, γεγονός που δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη, την προβολή και την πραγμάτωση των προγραμματικών και πολιτικών θέσεων του Κόμματος, αλλά βλάπτει τη λειτουργία του». Ο κ. Σχοινάς είχε καταφερθεί επίσης κατά της οικογένειας Κεφαλογιάννη, αλλά και της βουλευτού Ρεθύμνου της Ν.Δ. κ. Ολγας Κεφαλογιάννη.Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σχοινάς, στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2007 είχε χάσει τη βουλευτική έδρα, που εξασφάλισε η Νέα Δημοκρατία από την κ. Ολγα Κεφαλογιάννη, κόρη του πρώην υπουργού και τέως συμβούλου του πρωθυπουργού κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη. Ο κ. Σχοινάς είχε συγκεντρώσει μεν τους περισσότερους σταυρούς στο Ρέθυμνο, αλλά με την εισαγωγή των ψήφων των ετεροδημοτών, κατετάγη δεύτερος με διαφορά 39 ψήφων. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ζήτησε ανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια προσέφυγε στο Εκλογοδικείο, το οποίο, όμως απέρριψε την ένστασή του.Πριν από λίγες ημέρες, ο εισαγγελέας Ρεθύμνου διέταξε τη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας για την υπόθεση.»

Τώρα αν εσείς ψάχνετε την πραγματική αιτία της Ρεθεμνιώτικης εσωκομματικής φαγωμάρας, διαβάστε εδώ λεπτομέρειες,

Read Full Post »

karamanlissarkozy

Μέχρι τώρα ξέραμε ότι ο πωλητής επισκέπτεται τους αγοραστές, για να τους πείσει να αγοράσουν την πραμάτεια του. Αυτή η τακτική ισχύει από τότε που υπάρχει εμπόριο, ανεξαρτήτως προϊόντος, είτε αφορά Φρεγάτες και Ραφάλε, είτε καρφίτσες και οδοντογλυφίδες. Φαίνεται όμως ότι αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα πρέπει να τα ξεχάσουμε. Ο δικός μας (ο Κουρασμένος ντε) αγοραστής, χάραξε νέους δρόμους στις συναλλαγές (μόνο γι’ αυτό πρέπει να τον γράψει η ιστορία με χρυσά γράμματα)  και επισκέφτηκε τον -χαρούμενο- πωλητή Νικολά, για να τον πείσει να μας πουλήσει λίγο αργότερα τις Φρεγάτες του και τα Ραφάλε του. Η συνάντηση κράτησε 70 ολόκληρα λεπτά,  και όπως γράφει η εφημερίδα «Το Βήμα» , κατά τη διάρκειά της, «… εξασφάλισε τη συμμαχία της Γαλλίας, ώστε η Ελλάδα να αποφύγει μια «σκληρού τύπου επιτήρηση»». Και την έχει ανάγκη αυτή τη συμμαχία  για να αντιμετωπίσει τη (σκληρού τύπου)  Γερμανίδα.

Read Full Post »

sismos1

Διαβάζω στην ιστοσελίδα της DW:

Στη σεισμογενή Ιταλία οι μεγαλόστομες υποσχέσεις για άμεση αποκατάσταση των σεισμοπαθών γρήγορα ξεχνιούνται. Τα χρήματα της ιταλικής κυβέρνησης πηγαίνουν στις τσέπες των εργολάβων και στα κυκλώματα.

«Η ανοικοδόμηση των περιοχών που επλήγησαν από τους σεισμούς είναι μια πονεμένη υπόθεση στην ιστορία της Ιταλίας. Η μεγάλη διάρκεια των εργασιών  μας δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Πολύ λίγοι ξέρουν ότι τα έργα στους σεισμούς του 1976 στη περιφέρεια Φριολ της βόρειας Ιταλίας είναι τα μόνα στην Ιταλία που έχουν επίσημα ολοκληρωθεί». Είναι και η μόνη περιοχή που τα σημάδια του εγκέλαδου έχουν σβήσει.

Σε όλες τις άλλες υπάρχουν ακόμη κοντέινερ και προσωρινά καταλύματα για σεισμοπαθείς που δεν έχουν ακόμη μόνιμη στέγη.«Η ανοικοδόμηση δεν τελειώνει, διότι τα οικονομικά συμφέροντα είναι πολλά», λέει η ιταλίδα ιστορικός Εμανουέλα Τζιουιντομπόνι. «Όσο περισσότερο  διαρκούν τα έργα, τόσο περισσότερα χρήματα στέλνει η κυβέρνηση». Τα χρήματα δεν καλύπτουν τις ανάγκες των σεισμοπαθών, αλλά καταλήγουν στις τσέπες ολίγων.

Το τί επιθυμούν τα ίδια τα θύματα, μας το λέει ο διευθυντής της τοπικής εφημερίδας Ιλ Τσέντρο της ΄Ακουιλα. «Θέλουμε να ξανακτιστούν τα σπίτια μας, να γίνουν αντισεισμικά και όχι να πλουτίζουν με τον πόνο μας ορισμένοι».

Σας θυμίζουν τίποτα τα παραπάνω; Υπάρχει άλλη χώρα στον πλανήτη που συμβαίνουν τέτοια; Α πα πα πα πα…

Read Full Post »

Older Posts »